Bình áp

Bình áp, Bình áp RO, bình tăng áp thường được áp dụng cho hệ thống thẩm thấu ngược (RO) để tích nước và giúp người sử dụng có khoảng nước dự trữ khi dùng, trách tình trạng đợi nước do quá trình lọc thẩm thấu ngược.