Giấy lọc chất lỏng dạng cuộn

Giấy lọc chất lỏng dạng cuộn được phân loại theo các khổ khác nhau: 0,5 m; 1m; 1,2 ...2m. Ngoài ra còn phân theo định lượng gam: 20g/m2, 30g/m3 ,... 100g/m3. Chiều dài phổ thông của giấy lọc chất lỏng dạng cuộn là 100 m